3 ročná záruka 14 dní na vrátenie tovaru

Pokyny k likvidácií

Je dôležitá pre nás zodpovedná likvidácia odpadu zo starých elektrických a elektronických zariadení („OEEZ“). Ako zodpovedný maloobchod sme splnili požiadavky kladené na nás, prostredníctvom finančnej podpory národnej siete recyklačných stredísk OEEZ zriadenej miestnymi úradmi.

Pri likvidácii je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:

Každý spotrebiteľ je povinný likvidovať OEEZ oddelene od domového odpadu. OEEZ spoznáte podľa nasledujúceho symbolu prečiarknutého koša:

Výstraha

Neodhadzujte zariadenie so symbolom preškrtnutého smetného koša na kolieskach do domáceho odpadu.

Staré zariadenia je možné bezplatne zlikvidovať v miestnych recyklačných strediskách. Staré elektrické zariadenia môžete tiež bezplatne odovzdať na tejto adrese:

Berlin Brands Group a.s.
Diaľničná cesta 2
DC14
SK-903 01 Senec

Správna likvidácia je:

  • zabezpečiť riadne monitorovaný a kontrolovaný proces recyklácie,
  • zabrániť úniku nebezpečných látok a spôsobiť kontamináciu pôdy a vody, ktoré by mohli poškodiť voľne žijúce zvieratá a ľudské zdravie.

Upozorňujeme, že spotrebiteľ je zodpovedný za vymazanie osobných údajov z elektrického alebo elektronického zariadenia.

Viac informácií o procese recyklácie nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.sewa.sk/vsetko-o-recyklacii/triedenie-odpadu/elektroodpad/

Nahor