3 ročná záruka 14 dní na vrátenie tovaru

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.blumfeldt.sk

( ďalej len „Obchodné podmienky“)

1. Platnosť všeobecných obchodných podmienok

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou

Chal-Tec GmbH, so sídlom: Wallstraße , D- 10179 Berlin, Deutschland

Obchodný register: HRB 98898

Okresný súd Charlottenburg (Berlin)

IČ DPH Nemecko: DE 814529349

IČ DPH Slovenská Republika: SK4020383257

WEEE-Nr.: DE 46906833 konateľ: Eben Sermon, Dr. Nedim Cen (ďalej len „Predávajúci“)

Zastúpenie pre SR: Berlin Brands Group a.s., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, IČO: 46895680, IČ DPH: SK2023631016

a zákazníkmi, čiže každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.blumfeldt.sk alebo priamo v jeho sídle, (ďalej len „Kupujúci“).

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.blumfeldt.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov (ako napr. zákon č. 102/2014 a iné).

Na Kupujúceho, ktorým je osoba naKupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb sa nevzťahujú ustanovenia čl. 10. „Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy“ Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia záručných podmienok či reklamačného poriadku.

Upozorňujeme, že sprostredkovateľom pri riešení zákazníckeho servisu a vybavovaní nárokov súvisiacich s plnením zmluvy s vami, ako aj v spojitosti s marketingom našich služieb, vrátane marketingu na internete je spoločnosť Berlin Brands Group a.s., so sídlom: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava.

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 • Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „objednávka“) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.
 • Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla „Späť“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom „Objednať“ (Objednávka s povinnosťou platby!). Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými, v objednávkovom formulári požadovanými, údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru a množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 • Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením Predávajúcim.
 • Po odoslaní bude Vaša objednávka spracovaná a oznámenie o zaevidovaní objednávky bude potvrdené e-mailom na adresu udanú Kupujúcim pri registrácii. Na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 • Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke samostatný e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho vrátane informácie o odoslaní objednávky a vystavenej faktúry (ďalej len „akceptácia“). Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj a podobne) právo vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním akceptácie dodanie príslušných podkladov.
 • Kúpna zmluva je uzavretá doručením e-mailu Predávajúceho s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.
 • Platnosť ponúk Predávajúceho vyhotovených písomne trvá jeden kalendárny mesiac odo dňa ich vystavenia, ak nie je stanovené inak.
 • Ceny na internetovom rozhraní pre maloobchodných zákazníkov sú uvádzané v eurách - EUR s DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 • Cena dopravy kuriérskou spoločnosťou UPS je zadarmo. Príplatok za dobierku je 2,- EUR vrátane DPH. Zásielky sú doručované výlučne kuriérskou spoločnosťou.
 • Lehota kuriéra na doručenie je do 72 hod. od prevzatia tovaru v pracovné dni.
 • V zásielke je priložený dodací list. Daňový doklad - faktúra je zasielaný elektronicky na emailovú adresu zákazníka. Tento originálny daňový doklad (faktúra), slúži zároveň ako záručný list. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady (namiesto faktúry je vydaný pokladničný blok z registračnej pokladnice) prevezmete osobne spolu s tovarom.

3. Platobné podmienky

Platba Kupujúceho za dodávku tovaru a služieb Predávajúceho sa uskutoční ako:

 • platba v hotovosti (vrátane platby na dobierku prepravnou službou),
 • platba prevodom alebo v hotovosti na základe faktúry alebo zmluvy s udanou dobou splatnosti,
 • platba vopred prevodom alebo v hotovosti na základe zálohovej, resp. „pro-forma“ faktúry,
 • platba platobnými a kreditnými kartami VISA, VISA Electron alebo MasterCard

Vo všetkých prípadoch pre platbu vopred platí, že odber, resp. dodanie tovaru Kupujúcemu je možný až potom, čo bude čiastka vo výške fakturovanej resp. Kúpnej ceny pripísaná na účet Predávajúceho, udelená pozitívna autorizácia služby PayPal alebo uhradená v hotovosti.

V prípade ak Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný Predávajúci dodať tovar Kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Predávajúci povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Kupujúci doručením e-mailu. Predávajúci vráti už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky Kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak Kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy Kupujúcemu.

4. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný splniť objednávku Kupujúceho a dodať Kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínmi dodávok je uvedená na web stránke internetového obchodu www.blumfeldt.sk. Zákazník má v prípade predĺženia dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.

Ak vznikne prekážka, brániaca Predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom Kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Termín plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú je Kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k Predávajúcemu z tej istej zmluvy. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru a služieb, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. V prípade, že Predávajúci vykoná doručenie tovaru po viacerých častiach, Kupujúci platí vždy len jeden poplatok za poštovné, prípadne poplatok za dobierkovú službu. Zásielka môže byť Kupujúcemu doručená aj po niekoľkých častiach, pričom Kupujúci pri nákupe na dobierku vždy platí len za tú časť objednávky, ktorú prevzal.

Cena dopravy v rámci Slovenska je vždy uvedená na www.blumfeldt.sk pri náhľade na každý produkt.

Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien za dopravu podľa parametrov tovaru (rozmery, váha, charakteristika). Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po doručení e-mailu Predávajúceho s akceptáciou objednávky neprevezme tovar od kuriéra bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Odporúčame Kupujúcemu kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu, v prípade ak mu do siedmych pracovných dní od objednávky nebude balík doručený. Stáva sa, že poštár, prípadne kuriér nevypíše lístok a balík je uložený na pošte alebo u kuriérskej spoločnosti bez vedomia zákazníka.

5. Omeškanie z prevzatia zaplateného tovaru

Pokiaľ je pri dohodnutom osobnom odbere zaplatený tovar, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, neprevzatý viac než 5 (slovom: päť) pracovných dní oproti dohodnutému termínu, alebo do 5 dní od vyzvania Predávajúceho na prevzatie tovaru, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky a Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať ako náhradu vzniknutých skladovacích nákladov mesačný paušál vo výške 10,- EUR, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Po uplynutí jedného (1) mesiaca je tovar odoslaný Kupujúcemu znova na jeho udanú dodaciu adresu na náklady Kupujúceho.

6. Množstvo dodaného tovaru

Zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru musia byť písomne oznámené Predávajúcemu najneskôr do 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín po prevzatí tovaru. Za písomnú formu sa považuje list, faxová správa alebo potvrdená mailová správa.

Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

7. Predchádzanie rizika vzniku škody na tovare

Riziko vzniku škody na tovare prechádza z Predávajúceho na Prepravcu v okamžiku keď dodávka bola prevzatá Kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru a prípadné poškodenia reklamovať ihneď priamo u doručovateľa. Ak Kupujúci nereklamoval poškodenie tovaru u doručovateľa, oznámi a zdokumentuje (nar. fotografiou) prípadné poškodenie tovaru pri transporte prepravcovi čo najskôr od prevzatia tovaru aby vzniknutú škodu mohol uplatniť u Prepravcu. Kupujúci poskytne pri ďalšom priebehu plnú a primeranú súčinnosť (ako napr. odovzdanie poškodeného tovaru Doručovateľovi, popis a prípadné zdokumentovanie poškodenia). Pokiaľ tak Kupujúci neučiní, môže byť poškodenie tovaru a s tým súvisiace nároky z nedostatkov u doručovateľskej spoločnosti uplatnené len vtedy, ak preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie poškodenia tovaru doručovateľskou spoločnosťou bude Kupujúcemu zaslaný rovnaký nový tovar.

8. Podmienky pri aplikácii/montáži a užívaní tovaru

Ak nebol tovar dodaný s príslušným montážnym/inštalačným návodom, je nutné vykonať aplikáciu produktu výhradne patričným odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu (nevzťahuje sa na viditeľné alebo skryté chyby dodaného tovaru).

Náklady spojené s montážou/aplikáciou produktov nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a Predávajúci tieto služby nie je povinný Kupujúcemu poskytnúť.

9. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany Kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Ak si Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom Kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s Kupujúcim vopred dohodol, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. V takomto prípade Predávajúci po obdržaní tovaru od dopravnej spoločnosti bezodkladne pristúpi k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

Storno objednávky zo strany Predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupné telefónne číslo, Kupujúci neodpovedá na e-maily, atď.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a dôjde ku stornu objednávky zo strany Predávajúceho, bude Kupujúcemu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich dní.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §3 zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti (najmä § 3 ods. 1 písm. h, zákona č. 102/2014). Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenia tovaru Predávajúcemu zabezpečí Kupujúci, že vrátený tovar je podľa možností kompletný vrátane ochranného obalu, nepoškodený a nenesie známky požívania (týmto nie je dotknuté právo Kupujúceho na odskúšanie tovaru podľa tohto článku)

 • Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014.
 • Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne e-mailom na adrese [email protected] alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
 • Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky vzájomné prijaté plnenia.

  Prosíme Kupujúcich, za účelom čo možno najrýchlejšieho vybavenia prijatia tovaru v prípade uplatnenia si práva na odstúpenie od zmluvy, aby tovar pokiaľ možno zasielali späť nepoužívaný v pôvodnom obale, nepoškodený a kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.) spolu s dokladom o kúpe a vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na: https://www.blumfeldt.sk/Reklamacia/.

  Odporúčame Kupujúcim tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Prijatá platba od Kupujúceho bude vrátená Kupujúcemu v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1. Zákona č. 102/2014 prevodom na bankový účet (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
 • V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí Kupujúci Predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
 • Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla Predávajúceho alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

11. Výhradné vlastníctvo

Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na Kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. Obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. Obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo). Kupujúci má povinnosť v takomto prípade umožniť Predávajúcemu prístup k tovaru a taktiež umožniť okamžité vrátenie tovaru na vlastné náklady, pokiaľ ho Predávajúci k tomu vyzve. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho nie je Kupujúci oprávnený prevádzať na tretie osoby záväzky vyplývajúce pre neho z uzatvorených zmlúv, resp. Iných právoplatných dokumentov medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

12. Práva zo záruky/reklamácia

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil s všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačnými podmienkami, prečítal ich, porozumel ich obsahu a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

Presné podmienky určuje reklamačný poriadok Predávajúceho. Spoločnosť Brands Made in Berlin a.s. je oprávnená pre rýchly priebeh reklamačného procesu na území SR prijímať pre Predávajúceho - spoločnosť Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 IČO: HRB 98898 IČ DPH: DE 814 529 349, všetky reklamácie tovaru, ktorý bol Kupujúcemu dodaný Predávajúcim. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím, inštaláciou resp. Montážou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (ak je súčasťou dodávky) a zo spôsobov bežne používaných. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Nároky na záruku prináležia iba Kupujúcemu a nie je možné ich previesť na tretiu osobu.

Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky osobou, ktorá k prevedeniu zásahu nebola výslovne Predávajúcim zmocnená.

Ak reklamuje Kupujúci zakúpený tovar, Predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 (slovom: tridsať) dní od prevzatia reklamácie.

Kupujúci stráca nárok na bezplatnú záručnú opravu, keď prevedie opravu sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá nie je oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Odporúčame preto uplatňovať všetky reklamácie prostredníctvom Predávajúceho. Ostatné podmienky, výluky a postupy pri likvidácii reklamácií (záručných a ostatných) sú uvedené, resp. stanovené v najaktuálnejšom platnom reklamačnom poriadku Predávajúceho.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo emailom a zároveň mu bude spolu s tovarom doručená/odovzdaná kópia reklamačného protokolu.

13. Ochrana a uchovania dát

Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu (interné štatistiky a iné monitorovania) dáta o Kupujúcom získané z obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi, pochádzajúcich od Kupujúceho, ako aj od tretích osôb.

Osobné údaje Kupujúceho spracováva Predávajúci v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak ju Kupujúci fyzická osoba, oznámi pri objednávke Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, ak je Kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom pznámi Predávajúcemu pri objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Osobné údaje Kupujúceho sú pre riadne spracovanie objednávky a zasielanie potrebných informácií nevyhnutné, preto ich Predávajúci ukladá a používa. Uschovávanie osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými predpismi o spracovaní dát. Údaje Kupujúceho sú používané k vyriešeniu Vašej objednávky. V prípade odosielania tovaru sú poskytnuté nevyhnutné osobné údaje tretej strane (napr. prepravná spoločnosť).

Odporúčame preto uplatňovať všetky reklamácie prostredníctvom Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú následne vymazané.

Svoje osobné údaje si môže Kupujúci kedykoľvek skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.blumfeldt.sk v časti „Môj účet“.

Predávajúci oznamuje týmto Kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov Kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje Kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Diaľničná cesta 2, DC14, SK-903 01 Senec, Slovensko

14. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 - odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104, fax. č.: 02/ 58272 170, www.soi.sk

15. Záverečné ustanovenia

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto všeobecných obchodných podmienok. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie miestne príslušný obchodný súd v lokalite Predávajúceho.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 24. novembra 2014. Rušia všetky predchádzajúce obchodné ustanovenia a podmienky. Prevádzkovateľ internetového obchodu a Predajca si vyhradzujú právo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

Nahor