3 ročná záruka 14 dní na vrátenie tovaru

Podmienky používania internetovej stránky – online trhoviska blumfeldt.sk

1. Platnosť Podmienok používania

a.) Tieto Podmienky používania internetovej stránky blumfeldt.sk (ďalej len „Podmienky používania“) ako všeobecné obchodné podmienky upravujú používanie internetovej stránky – online trhoviska www.blumfeldt.sk (ďalej aj ako „Internetová stránka“) a súvisiacich služieb informačnej spoločnosti, najmä prevádzkovanie online trhoviska (ďalej aj ako „Služby“).

b.) Ako Službu prevádzkuje na Internetovej stránke spoločnosť Berlin Brands Group a.s. so sídlom: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, IČO: 46 895 680, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 5640/B (ďalej len „BBG“) online trhovisko, na ktorom môžu fyzické a právnické osoby ako predávajúci ponúkať iným fyzickým alebo právnickým osobám ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“ alebo „používatelia“) tovar na predaj. Niektoré funkcie Internetovej stránky a poskytované Služby môžu vyžadovať registráciu účtu používateľa.

c.) BBG sama neponúka prostredníctvom Internetovej stránky žiadne tovary, ani nie je účastníkom zmluvných vzťahov týkajúcich sa predaja tovaru, pričom príslušná kúpna zmluva je uzatváraná výlučne medzi predávajúcim a používateľom Internetovej stránky v postavení kupujúceho, a to v súlade s obchodnými podmienkami predávajúceho.

d.) BBG umožňuje ponuku predaja prostredníctvom Internetovej stránky predávajúcim podľa svojho uváženia. V súčasnosti je týmto predávajúcim výlučne spoločnosť Chal-tec GmbH, so sídlom: Wallstraße, D-10179 Berlin, Nemecká spolková republika, obchodný register: HRB 98898, Okresný súd Charlottenburg (Berlin), IČ DPH Nemecko: DE 814529349, IČ DPH Slovenská Republika: SK4020383257, WEEE-Nr.: DE 46906833, ktorá je obchodníkom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Ak na základe rozhodnutia BBG príde k rozšíreniu okruhu predávajúcich, bude príslušný predávajúci identifikovaný pri položke tovaru, ktorú prostredníctvom Internetovej stránky ponúka, pričom s jeho obchodnými podmienkami sa bude mať možnosť kupujúci zoznámiť a odsúhlasiť ich vždy pred tým, než záväzne potvrdí svoju objednávku.

e.) Internetová stránka umožňuje používateľom triediť výsledky vyhľadávania na základe rôznych kritérií. Ak používateľ nevykoná výber, poradie výsledkov vyhľadávania je okrem iného založené na týchto hlavných parametroch: (i) poloha používateľa, vyhľadávacia požiadavka, stránka, na ktorej používateľ vyhľadáva, a história vyhľadávania používateľa, (ii) umiestnenie položky, formát ponuky, cena, výška nákladov na dopravu, podmienky vrátenia, počet predajov príslušnej položky a relevantnosť vzhľadom na vyhľadávaciu požiadavku, (iii) počet ponúk zodpovedajúcich vyhľadávacej požiadavke kupujúceho.

f.) BBG propaguje Služby a na tento účel poskytuje tretím stranám prístup k ponukám a obsahu na Internetovej stránke, aby bolo možné vykonávať marketingové činnosti súvisiace s propagáciou predaja tovaru ponúkaného na Internetovej stránke, vrátane zobrazovania ponúk a obsahu predávajúcich v rámci internetových stránok na porovnanie cien alebo umiestňovaním reklamy na internetových stránkach alebo v aplikáciách tretích strán.

g.) BBG môže podmieniť používanie Služieb alebo ich jednotlivých funkcií, prípadne rozsah používania jednotlivých funkcií určitými podmienkami, ako je overenie registračných údajov, dĺžka používania, typ účtu (súkromný/komerčný), stav hodnotiaceho profilu, história platieb alebo predloženie určitého dôkazu (napr. dokladu totožnosti, dokladu o kúpe, dokladu o zaplatení alebo dokladu o vlastníctve). BBG môže za určitých okolností obmedziť najmä nákupnú činnosť používateľa, vrátane toho, že ponuka bude podliehať dodatočným požiadavkám, ako je napríklad predchádzajúce overenie.

h.) Možnosť používateľov využívať Internetovú stránku a Služby je limitovaná existujúcim a aktuálnym stavom techniky a technickej infraštruktúry BBG. BBG môže dočasne obmedziť fungovanie Internetovej stránky a poskytovanie Služieb, ak je to nevyhnutné vzhľadom na kapacitné obmedzenia, bezpečnosť alebo integritu serverov alebo to vyžaduje údržba systémov, či realizácia technických opatrení alebo pokiaľ to umožní riadne alebo lepšie poskytovanie Služieb Electronic-star. Ak nepredvídaná porucha systému bráni dlhšiu dobu používaniu Služieb, BBG môže o tom používateľov vhodným spôsobom informovať.

2. Registrácia užívateľského konta

a.) V spojitosti s používaním Služieb umožňuje BBG registráciu používateľa. Registrácia sa uskutočňuje vytvorením užívateľského konta a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami používania, ako aj oboznámením sa so zásadami ochrany osobných údajov.

b.) Registrácia je povolená len pre fyzické osoby. Vytvoriť užívateľské konto a registrovať sa na používanie Služieb nemôžu osoby mladšie ako 16 rokov.

c.) Používateľ musí v rámci registrácie uviesť úplné a správne údaje. Ak príde k akejkoľvek zmene v údajoch, ktoré používateľ uviedol pri registrácii, používateľ je povinný bezodkladne aktualizovať informácie vo svojom užívateľskom konte. Používatelia musia uchovávať svoje heslo v tajnosti a starostlivo zabezpečiť prístup k svojmu účtu, pričom sú povinní bezodkladne informovať BBG, ak sa objavia náznaky, že ich účet bol zneužitý tretími osobami.

d.) Užívateľské konto je neprenosné. BBG si vyhradzuje právo po uplynutí primeranej lehoty vymazať účty, ktoré neobsahujú úplné údaje, alebo pokiaľ sa ukáže, že zadané údaje sú nepravdivé. To isté platí aj pre užívateľské účty, ktoré sa dlhší čas nepoužívali. Pred vymazaním takéhoto účtu bude BBG používateľa včas informovať. Ak sa účet následne opäť použije, nebude vymazaný. Používateľ je takisto kedykoľvek oprávnený požiadať BBG o vymazanie užívateľského konta.

e.) V spojitosti s vymazaním užívateľského konta sa údaje, ktoré príslušný používateľ poskytol alebo ktoré vznikli používaním Služieb, vymažú. Bez ohľadu na vyššie uvedené však BBG môže uchovávať tieto údaje aj po ukončení zmluvy, pokiaľ to od nej vyžaduje zákon alebo má na tom oprávnený záujem. Súhrnné údaje vytvorené používaním (napr. štatistiky o predaji) sa vo všeobecnosti budú uchovávať aj po skončení zmluvy.

f.) BBG zdieľa informácie o používateľoch s tretími stranami len vtedy, ak je to nevyhnutné na poskytovanie Služieb (napríklad v prípade reklamy a marketingu Služieb prostredníctvom tretích osôb) alebo ak je na to spoločnosť BBG oprávnená zo zákona alebo na základe zmluvy.

3. Používanie Internetovej stránky a Služieb

a.) Je zakázané ponúkať alebo inzerovať na Internetovej stránke tovar, ktorého ponuka, predaj alebo kúpa porušuje právne predpisy, práva tretích osôb alebo dobré mravy. BBG si vyhradzuje právo podriadiť predaj určitých položiek podmienkam, ktoré idú nad rámec povinností uložených právnymi predpismi. Uvedené pravidlá sa vzťahujú aj na obsah zadávaný na Internetovú stránku používateľmi.

b.) Používatelia nesmú blokovať, prepisovať alebo upravovať obsah publikovaný na Internetovej stránky, ani inak protiprávne a neprimerane zasahovať do Služieb, najmä ak by to mohlo spôsobiť neprimeranú záťaž pre infraštruktúru BBG.

c.) Používatelia ako kupujúci berú na vedomie, že BBG nie je účastníkom právnych vzťahov súvisiacich s predajom tovaru zo strany predávajúcich, ktoré sú ponúkané na Internetovej stránke, pričom predzmluvné, zmluvné, ako aj prípadné mimozmluvné záväzkové vzťahy sú zavedené len vo vzťahu ku predávajúcemu, pričom na predaj sa vzťahujú obchodné podmienky určené predávajúcim. V spojitosti s nákupným procesom vystupuje BBG na základe zmluvného vzťahu s predávajúcim ako jeho subdodávateľ, pričom v rozsahu určenom obchodnými podmienkami predchádzajúceho ho môže zastupovať pri realizácii niektorých jeho oprávnení a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu s kupujúcim.

4. Záverečné ustanovenia

a.) BBG zodpovedá používateľom za škodu, ktorá im vznikla v dôsledku porušenia povinnosti spôsobeného úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, a to v prípade tých povinností, na splnenie ktorých sa používateľ môže odôvodnene spoliehať v spojitosti s plnením povinností BBG vyplývajúcich z týchto Podmienok používania a do výšky obvyklej, predvídateľnej škody. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť BBG je vylúčená.

b.) Na účely plnenia povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok používania a výkonu práv BBG z nich vyplývajúcich je BBG oprávnená využívať tretie osoby.

c.) Spoločnosť BBG je kedykoľvek oprávnená jednostranne zmeniť tieto Podmienky používania, pričom bude o zmene Podmienok používania registrovaných používateľov informovať.

d.) Ak jednotlivé ustanovenia týchto Podmienok používania sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými vcelku alebo sčasti, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Akékoľvek neplatné ustanovenie sa nahradí zákonnou právnou úpravou, ktorá mu je svojím obsahom a podstatou najbližšia.

e.) Akákoľvek komunikácia súvisiaca s realizáciou oprávnení používateľa vyplývajúcich z týchto Podmienok používania musí byť vo vzťahu k BBG vykonávaná v písomnej forme, za ktorú sa považuje aj e-mail.

f.) Tieto Podmienky používania sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pre používateľov, ktorí sú súčasne spotrebiteľmi s bydliskom v EÚ sa dodatočne uplatňujú kogentné ustanovenia právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, ak sú pre spotrebiteľa výhodnejšie ako ustanovenia slovenského práva.

g.) Pre používateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, má výlučnú právomoc na riešenie akýchkoľvek sporov súvisiacich s právnym vzťahom upraveným týmito Podmienkami používania vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky určený podľa sídla BBG. V prípade používateľov, ktorí sú spotrebiteľmi, je miestne príslušný súd podľa bydliska používateľa.

Nahor